top of page

מדיניות הפרטיות

 

   מדיניות פרטיות זו (להלן המדיניות) מהווה נספח להסכם המשתמש ומגדירה את הליך העיבוד וההגנה על מידע אישי אודות המשתמשים, הדרוש לצורך הידור תוכניות מזון ושימוש בשירותים אחרים באמצעות שירות זה (להלן - השירות ).

לפני השימוש בשירות, על המשתמשים לקרוא את תנאי מדיניות פרטיות זו.

   1. הוראות כלליות.

1.1. שימוש בשירות בכל צורה שהיא משמעה הסכמה ללא תנאי של המשתמש לתנאי מדיניות פרטיות זו ולתנאי העיבוד של המידע האישי שלו המפורטים בה. במקרה של אי הסכמה לתנאי מדיניות הפרטיות, על המשתמש להימנע משימוש בשירות.

1.2. מדיניות הפרטיות (לרבות כל חלק ממנה) עשויה להשתנות על ידי ראש השירות ללא כל הודעה מיוחדת וללא תשלום כל פיצוי בעניין זה. הגרסה החדשה של מדיניות הפרטיות נכנסת לתוקף מרגע פרסומו באתר.

1.3. בקבלת תנאי תקנון זה, המשתמש מסכים לעיבוד נתוני המשתמש למטרות המפורטות בתקנון זה, וכן להעברת נתוני המשתמש לצדדים שלישיים רק במקרים המפורטים בתקנון זה.

ההסכמה שצוינה ניתנת לביטול על ידי המשתמש רק אם יודיע על כך למנהל השירות בכתב לפחות 30 יום לפני המועד הצפוי להפסקת השימוש בנתונים על ידי השירות.

שימוש בשירות באמצעות דפדפן אינטרנט המקבל נתונים מעוגיות פירושו הבעת הסכמת המשתמש לכך שהמנהל רשאי לאסוף ולעבד נתונים מעוגיות למטרות המפורטות במדיניות זו, וכן העברת נתונים מעוגיות לצדדים שלישיים ב. המקרים המפורטים במדיניות זו.

השבתה ו/או חסימה של אפשרות דפדפן האינטרנט של המשתמש לקבלת נתונים מעוגיות פירושה שלראש שירות נתוני העוגיות נאסר לאסוף ולעבד אותם בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו.

1.4. ככלל, המנהל אינו מוודא את נכונות המידע האישי הנמסר על ידי המשתמשים. עם זאת, במקרים הקבועים בהסכם המשתמש, המשתמש מחויב לספק אישור על אמיתות המידע האישי שנמסר לו.

 

   2. הרכב המידע על משתמשים, המתקבל ומעובד על ידי מנהל השירות.

2.1. מדיניות זו חלה על סוגי המידע האישיים הבאים:

2.1.1. מידע אישי שפורסם על ידי משתמשים, כולל על עצמך בעת מילוי טופס מיוחד של שליחת הודעה, או מידע אישי שפורסמו על ידי משתמשים בתהליך השימוש בשירות. מידע אישי המתקבל בדרך זו עשוי לכלול, בפרט, שם משפחה, שם פרטי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מאפיינים מסוימים של המשתמש, מידע אחר הנמסר על ידי המשתמש לפי שיקול דעתו.

חל איסור למסור למשתמש נתונים אישיים של צדדים שלישיים ללא קבלת רשות מצדדים שלישיים להפצה כאמור או אם נתונים אישיים כאמור של צדדים שלישיים לא הושגו על ידי המשתמש ממקורות זמינים לציבור.

2.1.2. המוכר מבטיח לקונה את סודיות המידע האישי הבא על הקונה:

- מידע על כרטיס המשתמש (4 הספרות האחרונות);

- מידע על רכישות והזמנות.

המידע הנקוב מועבר על ידי המוכר לצדדים שלישיים אך ורק לצורך תשלום ההזמנה באמצעות מערכת תשלומים; מקרים אחרים של העברת המידע שצוין לצדדים שלישיים אינם מותרים.

2.1.3. נתונים המועברים אוטומטית לשירות בתהליך השימוש בהם באמצעות התוכנה המותקנת במכשיר המשתמש, לרבות כתובת IP, מספר רשת בודד של המכשיר (כתובת MAC, מזהה מכשיר), מספר סידורי אלקטרוני (IMEI, MEID), נתונים מקובצי Cookie, מידע על הדפדפן, מערכת הפעלה, זמן גישה, שאילתות חיפוש של משתמשים.

2.1.5. נתונים שנמסרו בנוסף על ידי המשתמשים לבקשת המנהל על מנת למלא את התחייבויות השירות למשתמשים ביחס לשימוש בשירות.

2.1.6. מידע אחר על המשתמשים, שאיסוף ו/או עיבודו נקבעים בהסכם המשתמש.

 

   3. מטרות איסוף ועיבוד מידע על משתמשים.

3.1. הראש אוסף ומעבד רק מידע זה על המשתמשים, לרבות הנתונים האישיים שלהם, הנחוצים למילוי התנאים למתן השירות, התשובה לשאלה שנשאלת על ידי המשתמש בעת שליחת הודעה באמצעות השירות, וכן מילוי ההתחייבויות על פי הסכם המשתמש.

3.2. הראש רשאי להשתמש במידע האישי של המשתמשים למטרות:

3.2.1. זיהוי הצד על פי ההסכמים בין המשתמש למנהל השירות.

3.2.2. מתן שירותים למשתמשים המשתמשים בשירות ולמילוי התחייבויותיו כלפיהם, לרבות בירור נתוני תשלום, עיבוד הזמנות ובקשות ושיפור השירות, פיתוח שירותים ושירותים חדשים.

3.2.3. יידוע משתמשים לגבי הופעת חומרים חדשים באתר, שליחת פניות בנוגע לשימוש בשירות, משוב מהמשתמש.

3.2.4. ביצוע משימות שיווק, ביצוע מחקרים סטטיסטיים ואחרים המבוססים על נתונים לא אישיים,

3.2.5. יידוע המשתמש באמצעות דיוור אלקטרוני. במסירת נתוניו, המשתמש מסכים לקבל הודעות פרסומיות ומידע והודעות שירות (דיוור).

3.3. יישומים ניידים יכולים לאסוף נתוני מיקום אנונימיים של משתמשים כדי לעזור לך לבחור טוב יותר את שיטת התשלום שלך. יישומים ניידים יכולים לאסוף סטטיסטיקות שימוש אנונימיות.

3.4.  המשתמש מסכים בזאת להעברת מידע אישי אודותיו לשותפי ראש, צדדים שלישיים למטרות המפורטות בסעיף 3.2 למדיניות פרטיות זו.

3.5. אם יש צורך להשתמש במידע אישי על המשתמש למטרות שאינן מפורטות בתקנון זה, המנהל מבקש את הסכמת המשתמש לפעולות כאמור.

 

   4. עיבוד מידע על משתמשים.

4.1. מידע אישי על משתמשים נשמר בהתאם לחוק החל.

4.2. מידע אישי על המשתמשים אינו מועבר לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

4.2.1. המשתמש הסכים לפעולות כאלה.

4.2.2. ההעברה נחוצה על מנת להבטיח את תפקוד השירות ו/או תפקודו האישי.

4.2.3. ההעברה כפופה לחוק החל.

4.2.4. על מנת להבטיח את האפשרות להגן על זכויות ואינטרסים לגיטימיים של המנהל ו/או צדדים שלישיים במקרים בהם המשתמש מפר את תנאי הסכם המשתמש.

4.3. המשתמש מקבל הודעה בזאת ומסכים כי המנהל עשוי לקבל נתונים אישיים של צדדים שלישיים הנמסרים על ידי המשתמש בעת השימוש בשירות ולהשתמש בהם לצורך יישום פונקציות מסוימות של השירות, ובלבד שהמשתמש מבטיח את הסכמתם של צדדים שלישיים הנמסרים על ידי המשתמש בעת השימוש בשירות לעיבוד, למטרות המפורטות במדיניות זו, וכן להעברת נתונים כאמור במקרים המפורטים במדיניות זו.

4.4. כמו כן, המשתמש מקבל הודעה בזאת ומסכים כי המנהל עשוי לקבל נתונים סטטיסטיים לא אישיים (ללא התייחסות למשתמש) על פעולות המשתמש בעת השימוש בשירות.

4.5. למשתמשים הזכות לקבל על פי בקשה מהמנהל מידע בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלהם.

 

   5. אמצעים להגנה על מידע על משתמשים.

5.1. הראש נוקט בכל האמצעים הארגוניים והטכניים הנדרשים ומספקים על מנת להגן על מידע אישי אודות המשתמשים מפני גישה בלתי מורשית או מקרית אליהם, השמדה, שינוי, חסימה, הפצת מידע אישי וכן מפני פעולות בלתי חוקיות אחרות עמו. אמצעים אלו כוללים, בין היתר, אימות פנימי של תהליכי איסוף, אחסון ועיבוד נתונים ואמצעי אבטחה, לרבות אמצעים להבטחת האבטחה הפיזית של הנתונים כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע אישי.

5.2. בעת עיבוד נתונים אישיים של משתמשים, הראש מונחה על ידי חוק אוקראינה № 2297-VI "על הגנת נתונים אישיים" בנוסח 20.03.2020

 

   6. הוראות סופיות.

6.1. מדיניות זו, היחסים בין המשתמש למנהל הנובעים בקשר ליישום מדיניות זו, כמו גם נושאים שאינם מוסדרים במדיניות זו, כפופים לחוק החל של אוקראינה.

bottom of page